• Nöjda kunder och hög kvalitet är vårat motto!

  Teknik Isolering i Stockholm AB, är ett företag i Stockholm, som startades som enskild firma 1977, och övergick 1980 till aktiebolag, med inriktning på teknisk isolering.

Våra tjänster

VVS-isolering

Rörisolering behövs av flera olika skäl, både funktionella och ekonomiska. Den vanligaste anledningen är att begränsa värmeförluster. Rör med mycket hög temperatur måste man isolera för att inte bränna sig.

På kalla rör behöver man isolering för att undvika kondens. Rör som utsätts för låga temperaturer riskerar att frysa och även då är isolering lösningen på problemet.

 

Ventilationsrengöring

Med tanke på att vi i Sverige tillbringar 90% av våra liv inomhus så bör vi tänka på den luft vi andas oftast kommer in igenom ventilationsanlväggningen.

Därför bör vi ställa krav på att ventilationsanläggningarna är fria från föroreningar. Oren luft är en av de största orsakerna till den ökande problemen med allergier. Dessutom så kan smutsiga kanalsystem även orsaka andra hälsoproblem. Bakom det allt vanligare rubrikerna "sjuka hus" döljer sig ofta dåligt skötta ventilationsanläggningar.

Smutsen påverkar flödena i systemet. Tillförsel av friskluft och bortförsel av skämd luft liksom luftfuktiget och temperaturer ska överstämma med systemets dimension . Om man förbättrar ventilationen löser man fuktproblem, mögelbildning och förökning av förkylningsbakterier mm, som måste hållas tillbaka.

Genom att rengöra ventilationen får man ett bättre inneklimat som gör att människor som vistas där får en bättre arbetsmiljö, blir friskare och kan producera mera, vilket i sin tur, vilket i sin tur gör vårat arbete till väl investerade pengar.

Vi använder oss av tryckluft och roterande borstar mot en dammfälla utrustad med absolutfilter.

 

Brandtätning

Brandtätning fungerar som skydd mellan brandceller genom att stänga inne branden och är ett billigt och effektivt brandskydd.

Brandspridning mellan våningsplan och längs kabel- och ventilationsstråk utgör stora brandfara i byggnader. Rök och lättantändliga gaser sprider sig oerhört snabbt. Branddörrar och brandcellsgränser gör ingen nytta om rök och eld kan sprida sig i hålrum ovanför innertak eller i kabelstråk och ventilationsschakt. En av de mest eftersatta brandskyddsåtgärderna är brandtätning för att återtäta brandcellsgränser när hantverkaren har varit på plats och dragit nya kablar, rör eller ventilationsstråk.

 

Klottersanering

Vi är utbildade klottersanerare med bra utrustning i bagaget. Vi använder oss i största del av högtryck med hetvatten och kemikalier som är avsedda för att ta bort klotter.

Vi dokumenterar allt klotter som vi ska ta bort, både före och efter sanering. Vi använder en digitalkamera med datum och tid. Vi sparar sedan alla bilderna på en dator, om sedan kunden vill ha en kopia på bilden så får han den av oss.

 

Mögelsanering

Mögel i bostäder beror på fukt i kombination med byggnadsmaterial och byggnadskonstruktion som inte är tillräckligt motståndskraftig.

En mögelsanering innebär inte bara att ta bort möglet i bostaden utan också att ta bort orsaken till möglet. När mögelsaneringen väl har fått bort möglet måste även det som orsakat fukten ordnas.

 

Fuktsanering 

Vattenskador
Försäkringsärenden
Rivning
Återställning

Vi gör fuktutredning med protokoll som kan användas mot försäkringsbolagen vid fuktskador i fastighet. Vi river, sanerar, avfuktar och återställer.

  

Asbestsanering

Några vanliga ställen där man kan hitta asbest:
 • Beklädnad: Fasader och liknande.
 • Ljudisolering: Porösa skivor, undertaksskivor och sprutasbest.
 • Tixotropgivande- färg, lim kitt, sättbruk och tätmassa.
 • Alkalieskydd: Golvmattor.
 • Fyllmedel: Färg och plast.
 •  Fuktupptagande: Värmeväxlare.
 • Brandskydd: Ytbeklädnader, intill spisar och ugnar, ventilationstrummor och stålstommar.
 • Armering: Golvplattor, plastmattor, fogmassor till kakel, sättbruk och fogbruk.
 • Värmeisolering: Rörisolering, asbestpapp till  värmepannor, Skorstensanslutningar och kakelugnar.

 

Ventilationsisolering

Man kan dela in ventilationsisolering i fyra grupper:

 • Värmeisolering för att begränsa energiförlusten från kanalen.
 • Kondensisolering för att förhindra kondens på eller i kanalen.
 • Brandisolering för att förhindra brandspridning. Då en kanal genombryter en brandcellsbegränsande byggnadsdel finns risk att branden sprids via kanalen. Man isolerar kanalen med ett material som tål höga temperaturer och därigenom så förhindrar man att branden sprids.
 • Ljudisolering för att ventilationskanalen ska transportera luft och inte buller. Med invändig isolering i kanalenkan man efektivt absorbera störande buller från fläktar och spjäll.